Joymile

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z ogólnymi warunkami umów

Niniejszy regulamin świadczenia usług, w dalszej części nazywany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ogólne warunki zawierania umów,  w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pod adresem internetowym joymile.com obsługiwanym przez Joymile S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 28/4, 31-072 Kraków o kapitale zakładowym 100 000 zł w pełni opłaconym, NIP 6762519034REGON 366111397. 

§1

Cel Joymile

Joymile to innowacyjna platforma ułatwiająca skomplikowany proces sprzedaży samochodu poprzez pośredniczenie w relacjach Sprzedawca-Kupujący. Zapewniamy dla naszych Klientów szereg udogodnień, w szczególności szczegółową inspekcję oferowanego samochodu pod kątem technicznym i wizualnym, przygotowanie samochodu do sprzedaży, w tym profesjonalny serwis,  mycie oraz inne uzgodnione z Klientami naprawy i ulepszenia.

Prowadzimy nowoczesną akcję marketingową poprzez wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej pojazdu, w tym w formacie 3D umożliwiającym potencjalnym kupującym szczegółowe zapoznanie się ze stanem samochodu bez konieczności osobistego udawania się do miejsca jego ekspozycji, a także poprzez szerokie promowanie ogłoszenia za pośrednictwem portalu Joymile, na portalach społecznościowych oraz znanych portalach ogłoszeniowych i motoryzacyjnych.

Dodatkowo zapewniamy odbiór samochodu od oferującego go Sprzedawcy, transport pojazdu pod wskazany przez Kupującego adres, a także 14 – dniowy termin odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, zarówno dla konsumenta, jak i przedsiębiorcy.

§2

Słownik pojęć

Poniżej wskazanym określeniom nadano następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z ogólnymi warunkami umów;
 2. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 3. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną – świadczenie usługi w zgodzie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Konto Indywidualne - indywidualne konto internetowe na platformie internetowej, którego założenie jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług dostarczanych przez Usługodawcę;
 6. Usługodawca/Pośrednik – Joymile S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 28/4, 31-072 Kraków o kapitale zakładowym 100 000 zł w pełni opłaconym, NIP 6762519034REGON 366111397.adres strony internetowej: joymile.com.
 7. Kupujący – osoba korzystająca z usług sprzedaży samochodu i usług towarzyszących świadczonych przez Usługodawcę, w szczególności zawierająca umowę sprzedaży z Usługodawcą
 8. Sprzedawca - osoba, która zawarła umowę pośrednictwa w sprzedaży pojazdu z Usługodawcą celem powierzenia mu obowiązków sprzedaży samochodu;
 9. Klient – Usługobiorca/Kupujący lub Sprzedawca; osoba korzystająca z usług Pośrednika
 10. Umowa pośrednictwa w sprzedaży samochodu – umowa zobowiązująca Pośrednika do sprzedaży powierzonego mu samochodu na rzecz Sprzedawcy
 11. Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Pośrednikiem a Kupującym poza lokalem przedsiębiorstwa, na mocy której dochodzi do zbycia samochodu. Zawierana jest przez Pośrednika w imieniu własnym, lecz na rachunek Sprzedającego;
 12. Car Hero – przedstawiciel Usługodawcy, zajmujący się oceną samochodu, który potencjalnie może stać się przedmiotem umowy komisu, a później sprzedaży. Osoba upoważniona do reprezentowania Usługodawcy w kontaktach z Klientem, przypisywana do konkretnego pojazdu;
 13. Inspekcja wstępna samochodu – proces polegający na zapoznaniu się z podstawowymi cechami samochodu, który może stać się przedmiotem umowy komisu, obejmujący m.in. badanie powłoki lakierniczej, pracę silnika, a także prawidłowość dokumentacji samochodu; pozytywny wynik tego procesu jest warunkiem zawarcia umowy pośrednictwa
 14. Inspekcja właściwa samochodu - proces mający na celu ustalenie rzeczywistego stanu samochodu, który jest przedmiotem umowy komisu, przeprowadzany przez Car Hero, przy pomocy odpowiednich urządzeń i przy wykorzystaniu odpowiedniej wiedzy oraz autoryzowanych stacji obsługi pojazdów, mająca na celu weryfikacje rzeczywistego stanu pojazdu z zapewnieniami Komitenta; negatywne wyniki tego procesu mogą stanowić dla Komisanta przyczynę odstąpienia od umowy. Koszt inspekcji właściwej wynosi 1500 zł brutto.
 15. Inspekcja końcowa samochodu – proces mający na celu ustalenie stanu samochodu po odbiorze go od Kupującego wskutek odstąpienia od umowy przez Kupującego; wyniki tego procesu mogą stanowić postawę obciążenia Kupującego z tytułu pogorszenia rzeczy w wyniku korzystania z pojazdu w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech powodującą zmniejszenie wartości rzeczy
 16. Przygotowanie samochodu do sprzedaży – pakiet usług obejmujący profesjonalne mycie i sprzątanie samochodu, o wartości 250 zł brutto.
 17. Cena – ustalona przez Strony w umowie sprzedaży wartość pieniężna, stanowiąca zobowiązanie po stronie Kupującego, podawana w kwocie brutto.
 18. Prowizja – ustalona przez strony w umowie pośrednictwa wartość pieniężna stanowiąca wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie umowy pośrednictwa; określana przez strony w umowie sprzedaży, stanowiąca procent ceny sprzedaży samochodu
 19. Przelew weryfikacyjny - jeden ze sposobów weryfikacji tożsamości Kupującego, stosowany przez Usługodawcę, polegający na dokonaniu transferu pieniężnego z rachunku bankowego Kupującego na rachunek bankowy Usługodawcy w wysokości 0,01 zł. Kwota weryfikacyjna ulega zwrotowi nie później, niż w terminie 3 dni od dnia dokonania weryfikacji danych Kupującego;
 20. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 21. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna zawierająca umowę pośrednictwa lub umowę sprzedaży w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową
 22. Dni robocze - określenie dni powszednich, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i niedziel, oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy;

§3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Strona internetowa www.joymile.com jest platformą utworzoną celem umożliwienia korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Do usług świadczonych drogą elektroniczną należy w szczególności możliwość zapoznania się z ofertą samochodów przedstawionych do sprzedaży, kontakt z przedstawicielami Usługodawcy, rezerwacja wybranego pojazdu oraz zakup samochodu
 2. Do skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  • przeglądarka Firefox , Chrome, Opera, Safari - 5 ostatnich wersji z każdej z nich;
  • aktywny adres poczty elektronicznej;
  • połączenie z siecią Internet;
  • włączona obsługa Javascript.
 3. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z udostępnionej platformy zobowiązany jest do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu i potwierdzenia tego fakt.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego blokowania przekazów informacji, a nawet usunięcia Konta Indywidualnego na żądanie uprawnionych podmiotów, jeżeli połączenia te mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, naruszających powszechnie obowiązujące prawo.
 5. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Korzystanie z usług dostarczanych przez Usługodawcę wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku chęci otrzymywania najnowszych informacji związanych z działalnością usługodawcy, usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w postaci newslettera. Usługa ta jest fakultatywna i brak skorzystania z niej w żaden sposób nie ogranicza korzystania z innych funkcji portalu.
 8. Treści prezentowane na platformie internetowej pod adresem joymile.com, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 9. Przeglądanie zawartości platformy internetowej nie wymaga utworzenia  konta internetowego i może odbywać się bez tworzenia Indywidualnego Konta. Jednakże mimo braku Konta, Usługodawca zapisuje dane przesyłane przez Usługobiorcę, o których mowa w polityce prywatności portalu.  Skorzystanie w pełni z usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga utworzenia konta w sposób wskazany w § 4.
 10. Regulamin przewiduje następujące sposoby komunikowania się z Usługodawcą:
  • adres poczty elektronicznej kontakt@joymile.com;
  • czat dostępny na platformie internetowej pod adresem joymile.com;
  • telefonicznie pod numerem 507819829;
 11. Korzystanie przez Klienta z możliwości kontaktu telefonicznego z Usługodawcą jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego zgodnie z taryfą jego operatora. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
 12. Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w Polityce Prywatności.

§4

Konto Indywidualne

 1. Skorzystanie z usług dostarczanych przez Usługodawcę wymaga utworzenia bezpłatnego Konta Indywidualnego na platformie internetowej pod adresem joymile.com.
 2. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca powinien:
  • wypełnić formularz rejestracyjny, zawierając w nim informacje o danych teleadresowych;
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, a w przypadku chęci otrzymywania newslettera także na jego przesyłanie;
  • Zatwierdzić podane dane, poprzez utworzony w tym celu odnośnik wysyłany na podany adres e-mail Klienta.
 3. Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas nieoznaczony. Klient ma prawo wypowiedzieć ją w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Usługobiorca będący Konsumentem, może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3 w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczającym jest przesłanie oświadczenia o chęci skorzystania z tego uprawnienia na adres e – mail wskazany przez Usługodawcę.
 5. Złożenie skutecznego oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy, jest równoznaczne z zablokowaniem dostępu Usługobiorcy do Konta Indywidualnego oraz jego usunięciem.
 6. Niezależnie od odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 3, inne umowy zawarte pomiędzy Klientem a Usługodawcą pozostają w mocy.
 7. Po utworzeniu Konta, Usługobiorca loguje się do niego poprzez podanie wybranych danych logowania.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania Konta i danych służących logowaniu osobom trzecim, oraz do podejmowania środków bezpieczeństwa zapobiegających zapoznaniu się z nimi przez osoby nieupoważnione.

§5

Reklamacje, zapytania, uwagi

 1. Usługobiorca może zgłaszać zapytania, uwagi dotyczące funkcjonowania platformy, jak również reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przy pomocy adresu poczty elektronicznej kontakt@joymile.com
 2. Zapytania, uwagi, reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, kontaktowy adres poczty elektronicznej, jak również dokładny powód i opis reklamacji.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania usługobiorcy o wynikach przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego, na podany adres kontaktowy usługobiorcy.
 4. Termin na ustosunkowanie się do reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia.

§6

Sprzedaż samochodu z Joymile

 1. Rolą Joymile jest pośrednictwo w sprzedaży samochodu w szczególności poprzez jego szczegółową inspekcję techniczną i wizualną, wykonanie dokumentacji fotograficznej, w tym w 3D oraz prowadzenie profesjonalnej akcji marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi internetowych.
 2. Proces inspekcji wstępnej samochodu polega w szczególności na:
  • zbadaniu zgodności dokumentów z faktycznym stanem samochodu i jego danymi weryfikacyjnymi, tj. np. zbadanie prawidłowości nr VIN;
  • pomiarze grubości powłoki lakierniczej, celem zbadania historii wypadkowej samochodu;
 3. Przeprowadzenie inspekcji wstępnej samochodu, o której mowa w §2 pkt 12 nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia umowy, a stanowi jedynie wstępną weryfikacje zgodności podstawowych informacji na temat pojazdu, które będą podstawą zawarcia umowy pośrednictwa, a także późniejszego opisu i ekspozycji na portalu internetowym joymile.com. W szczególności Sprzedający nie będzie zobowiązany do poniesienia żadnych opłat z tytułu przeprowadzenia inspekcji wstępnej, w szczególności kosztów dojazdu Car Hero ani kosztów wstępnego badania technicznego. Jednakże w przypadku celowego zatajenia przez Sprzedającego istotnych wad fizycznych lub prawnych pojazdu, tj. występowania istotnych rozbieżności między stanem deklarowanym a  stanem rzeczywistym  pojazdu,  o których Sprzedający wiedział, Sprzedający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy w zakresie kosztów przejazdu w obie strony (według stawki 2 zł brutto/kilometr) oraz wstępnej inspekcji technicznej.
 4. Samochód będący przedmiotem umowy, wedle uznania Sprzedającego, przekazany zostaje Usługodawcy lub może pozostać w posiadaniu Sprzedającego, jednakże z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zobowiązuje się udostępnić go Usługodawcy na każde żądanie w terminie nie dłuższym niż 24 godzin od otrzymania wezwania. Wydanie samochodu każdorazowo następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
 5. Nadzór nad procesem sprzedaży sprawuje osoba upoważniona przez Usługodawcę, ujawniona przed zawarciem umowy wobec Sprzedawcy.
 6. Usługodawca pełni rolę pośrednika, to znaczy zawiera umowy na rzecz osoby, która jest właścicielem prezentowanego pojazdu, lecz w swoim imieniu.
 7. Podstawą rozliczeń Usługobiorcy ze Sprzedającym jest zawarta umowa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§7

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Zawierając umowę pośrednictwa z Usługodawcą, Sprzedawca oświadcza, iż pojazd stanowi jego wyłączną własność, nie jest obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, a także zgodnie z prawdą podaje wszelkie informacje niezbędne do właściwej inspekcji pojazdu i eksponowania na platformie Usługodawcy.
 2. Sprzedawca podaje do wiadomości Usługodawcy wszelkie wiadome mu informacje o stanie technicznym samochodu oraz występujących wadach i usterkach.
 3. Naruszenie obowiązków określonych w punktach 1. i 2. może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych
 4. Sprzedawca jako właściciel samochodu obowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy pośrednictwa utrzymywać ważną polisę OC. Brak ważnej polisy OC w którymkolwiek momencie obowiązywania umowy skutkować będzie możliwością odstąpienia od umowy przez Usługodawcę w terminie 7 dni od momentu wygaśnięcia polisy. W takim przypadku Sprzedawca obciążony zostanie kosztami transportu samochodu, kosztami inspekcji właściwej i kosztami przygotowania samochodu do sprzedaży.
 5. Sprzedawca chcący skorzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę podaje dane umożliwiające weryfikację jego tożsamości, a także inne niezbędne do wykonania usługi.
 6. Sprzedawca umożliwi przeprowadzenie pełnego procesu inspekcji samochodu poprzez udostępnienie pojazdu przedstawicielowi Usługodawcy (Car Hero).
 7. Sprzedawca wyraża zgodę na publikację przez Usługodawcę pełnych wyników inspekcji samochodu (w tym szczegółowych wyników badania ASO) oraz zamieszczenie jego zdjęć i wizualizacji 3D na platformie internetowej Joymile i innych portalach ogłoszeniowych.
 8. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w §8, Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia ofert z wszelkich innych portali ogłoszeniowych, z których usług korzystał samodzielnie do chwili zawarcia umowy z Usługodawcą oraz nieprowadzenia działań zmierzających do sprzedaży samochodu z pominięciem pośrednictwa Usługodawcy, w szczególności do niedokonywania bezpośredniej sprzedaży samochodu.
 9. Ponad obowiązki wskazane w ust. 4, Sprzedawca zobowiązuje się do współdziałania z Usługodawcą celem sprzedaży samochodu, w szczególności poprzez reklamę ogłoszeń sporządzonych przez Usługodawcę,
 10. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, 2 i 8 przez Sprzedawcę, Usługodawca ma prawo obciążenia Sprzedawcy karą umowną w wysokości 5% ustalonej minimalnej ceny sprzedaży pojazdu w kwocie brutto.

§8

Umowa pośrednictwa

 1. Podstawę prawną pośrednictwa w sprzedaży samochodu stanowi umowa pośrednictwa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Sprzedawcą. Niniejsza umowa zawarta zostanie poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o Prawach konsumenta.
 2. Na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 Usługodawca zobowiązuje się do sprzedaży Samochodu we własnym imieniu, lecz na rachunek Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia prowizyjnego za wykonaną usługę.
 3. Niezależnie od kary umownej określonej w § 7 ust. 10, Pośrednik może żądać zapłaty Prowizji  także wtedy, gdy umowa nie została wykonana z przyczyn dotyczących Sprzedawcy
 4. Umowa pośrednictwa zostaje zawarta po pozytywnej weryfikacji samochodu dokonanej podczas inspekcji wstępnej.
 5. Usługodawca w ramach wykonania usługi pośrednictwa, w szczególności:
  • sporządzi szczegółową dokumentacje fotograficzną samochodu;
  • zamieści na portalu internetowym ogłoszenie, w którym szczegółowo opisze pojazd, w sposób zgodny z rzeczywistym jego stanem;
  • zapewni bezpieczne przechowanie samochodu
  • zawrze umowę sprzedaży samochodu na rachunek Sprzedawcy, lecz w imieniu własnym
  • wyposaży samochód w urządzenie monitorujące, które pozwoli kontrolować przebieg oraz inne parametry samochodu po odebraniu od Sprzedającego, od dnia podpisania umowy komisowej, co najmniej do ostatniego dnia odstąpienia od umowy przez Kupującego;
 6. Strony w umowie pośrednictwa ustalą minimalną cenę za jaką Usługodawca może sprzedać pojazd.
 7. Wynagrodzenie za powyższe usługi ustalane będzie prowizyjnie stosunkowo do wartości ceny sprzedaży samochody a jego dokładna wartość określona zostanie procentowo w umowie komisowej.
 8. Zawarcie umowy pośrednictwa nie pozbawia Sprzedawcy będącego Konsumentem jakichkolwiek praw związanych z zawarciem umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. W szczególności Konsumentowi przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy pośrednictwa bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. W razie ujawnienia podczas inspekcji właściwej samochodu, iż stan samochodu jest znacząco gorszy niż deklarowany przez Sprzedającego, w szczególności samochód obarczony jest wadami prawnymi lub istotnymi wadami technicznymi wpływającymi znacząco na jego wartość, Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Sprzedawca może zostać obciążony kosztami transportu pojazdu do miejsca przechowania oraz kosztami inspekcji właściwej.
 10. Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy, w szczególności dotyczące przekazania Sprzedającemu ceny uzyskanej ze sprzedaży samochodu oraz zapłata prowizji zostaną spełnione nie później niż w ciągu 21 dni od dnia jej wykonania, tj. dnia sprzedaży samochodu.
 11. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy komisu, zwrot pojazdu nastąpi niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia bez żadnych kosztów dla Konsumenta

§9

Zakup samochodu z Joymile

 1. Skorzystać z usługi zakupu samochodu z Joymile, mogą zarówno osoby fizyczne, dokonujące zakupu pojazdu w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jak również przedsiębiorcy.
 2. Samochody prezentowane na platformie internetowej nie stanowią własności Joymile, lecz są własnością Sprzedawców.
 3. Kupujący chcący skorzystać z usług sprzedaży samochodu oferowanych przez Usługodawcę wyraźnie zaznacza tą chęć poprzez wybór eksponowanego samochodu na platformie internetowej i kontakt z przedstawicielami Usługodawcy.
 4. Usługodawca oświadcza, iż informacje udostępnione na platformie internetowej zostały przez niego zweryfikowane, a dokumentacja fotograficzna i opis eksponowanego pojazdu zawiera pełne dane o rzeczywistym stanie prawnym, technicznym i wizualnym pojazdu.
 5. Samochody oferowane na platformie internetowej są pojazdami używanymi.

§10

Obowiązki Kupującego

 1. Kupujący obowiązany jest do dokładnego zapoznania się z prezentowaną ofertą, w szczególności z opisem pojazdu, jego parametrami, stanem technicznym i stanem prawnym a także ujawnionymi usterkami i wadami.
 2. W przypadku złożenia oferty zakupu przez Kupującego, zobowiązany jest on do podania prawidłowych danych kontaktowych i danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia dokumentu umowy sprzedaży, w szczególności  osobowych oraz adresowych.
 3. W razie naruszenia ust.2 Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych

§11

Umowa sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Klientem zobowiązuje Usługodawcę do dostarczenia pojazdu do miejsca uzgodnionego z Klientem, natomiast Klienta do zapłaty umówionej ceny.
 2. Każdy Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy sprzedaży z zachowaniem 14-dniowego terminu odstąpienia od dnia dostarczenia pojazdu.
 3. Przed zawarciem  umowy Usługodawca ma prawo do dokonania weryfikacji danych Kupującego, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia i zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności poprzez kontakt telefoniczny, weryfikację profilów w tzw. “social media”, jak również w wyjątkowych przypadkach poprzez żądanie wykonania przelewu weryfikacyjnego.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy, a dochodzi do skutku poprzez złożenie oferty przez Kupującego oraz jej zatwierdzenie przez Usługodawcę.
 5. Wydanie pojazdu nastąpi w momencie podpisania umowy sprzedaży przez Strony i wniesieniu całości opłat przez Kupującego. Za wniesienie opłat rozumie się zapłatę gotówką, zaksięgowanie przelewu na koncie Usługodawcy lub przedstawienie potwierdzenia zawarcia umowy leasingu.
 6. Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

§12

Prawo odstąpienia

 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia dostarczenia pojazdu na umówione miejsce.
 2. Prawo do odstąpienia może być zrealizowane poprzez złożenie oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Usługodawcy, jego adres poczty elektronicznej lub z wykorzystaniem gotowego formularza zamieszczonego na platformie internetowej. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Usługodawca potwierdza w formie elektronicznej jego otrzymanie.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek w terminie do 24 godzin udostępnić pojazd będący przedmiotem umowy do dyspozycji przedstawiciela Usługodawcy celem przygotowania go do transportu i wydać go przedstawicielowi Usługodawcy.
 4. Przy odbiorze pojazdu przeprowadzona zostanie inspekcja końcowa pojazdu oraz spisany protokół zdawczo-odbiorczy
 5. Usługodawca po odstąpieniu od umowy i wydaniu pojazdu zwraca Kupującemu wszystkie dokonane płatności.
 6. W razie odstąpienia od umowy Kupujący nie ponosi żadnych kosztów transportu pojazdu, w tym transportu powrotnego ani kosztów inspekcji technicznej, chyba że od umowy odstępuje Przedsiębiorca z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie (zwłaszcza w przypadku rozmyślenia się). Wówczas zobowiązany jest on zwrócić Usługodawcy koszty transportu pojazdu na adres Kupującego. Koszty te zostaną potrącone z kwoty zwrotu ceny zakupu pojazdu, tj. kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty transportu oraz koszty przygotowania pojazdu do sprzedaży.
 7. Kupujący może korzystać z pojazdu podczas trwania okresu upoważniającego do odstąpienia.
 8. Przedsiębiorca traci prawo odstąpienia od umowy w razie zmniejszenia wartości pojazdu będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Konsument, w razie zmniejszenia wartości pojazdu będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy odpowiada za każde zmniejszenie wartości pojazdu zakupionego, a następnie zwróconego
 10. Sposobem korzystania wykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru rzeczy jest w szczególności użytkowanie pojazdu na dystansie przekraczającym 300 km, celowe odłączenie urządzenia monitorującego pracę pojazdu, uszkodzenie pojazdu wskutek uczestnictwa w kolizji drogowej z winy Kupującego lub innego uczestnika ruchu, a także nieskonsultowaną z Usługodawcą ingerencję mechaniczną lub blacharsko lakierniczą.

§13

Sposób płatności

 1. Usługodawca umożliwia Kupującemu zapłatę poprzez zapłatę gotówki, przelew elektroniczny, z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznych, jak również kartą płatniczą lub kredytową poprzez terminal płatniczy,a także finansowanie zakupu samochodu na podstawie umowy leasingu.
 2. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem systemów płatności elektronicznych, przyjmuje do wiadomości regulamin dokonywania płatności przy użyciu tego systemu.
 3. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ustalonej ceny w momencie zawarcia umowy przed dostarczeniem pojazdu, chyba że indywidualnie ustalone postanowienie umowy zawartej pomiędzy stronami wyznaczy inny moment zapłaty. Wydanie pojazdu nastąpi po otrzymaniu przez Usługodawcę ceny sprzedaży.

§14

Transport pojazdu

 1. Samochód dostarczony jest Kupującemu w sposób umożliwiający bezpieczny jego transport, a także zminimalizowanie szkód mogących powstać w wyniku transportu przy użyciu specjalistycznych pojazdów służących transportowi drogowemu.
 2. Koszty dostarczenia rzeczy do Kupującego pokrywa Usługodawca.
 3. Transport pojazdu dokonywany jest pod wskazany przez Kupującego adres na terytorium Polski, a w przypadku gdy dostarczenie samochodu pod umówiony adres nie byłoby możliwe z przyczyn nie dotyczących Stron, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje z Kupującym, celem ustalenia nowego adresu transportu.
 4. Dostarczenie pojazdu na umówione miejsce następuje nie później niż w przeciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowaniu całości wpłaty, chyba że Strony odmiennie uregulują termin dostawy pojazdu. W przypadku, gdy zajedzie konieczność o której mowa w ust. 3, termin ten liczony jest od ustalenia nowego adresu dostawy.

§15

Przechowanie

 1. Zawarcie umowy komisu wiązać się może z powierzeniem samochodu przedstawicielowi Usługodawcy (Car Hero) w celu zapewnienia mu  możliwości wykonania usługi. Osoba sprawująca pieczę nad powierzonym pojazdem w imieniu Usługodawcy, zostanie ujawniona wobec Sprzedającego w momencie zawarcia umowy
 2. Usługodawca zobowiązuje się zachować powierzony w przechowanie pojazd w stanie niepogorszonym.

§16

Rękojmia

 1. Okres rękojmi dla Kupującego będącego Konsumentem wynosi 1 rok od dnia wydania mu rzeczy.  
 2. Rękojmia wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą jest wyłączona.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą odpowiedzialności za  ukryte wady fizyczne pojazdu,, jak również za jego wady prawne.
 4. Usługodawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący - Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. 
 5. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego - Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. 
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupującemu - Konsumentowi w pierwszej kolejności przysługuje żądanie usunięcia wady rzeczy. Konsument ma prawo wyboru żądania usunięcia wad rzeczy lub jej wymiany na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę, wówczas doprowadzenie do stanu zgodnego z umową nastąpi w sposób wybrany przez Usługodawcę. 
 8. Jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, Kupującemu - Konsumentowi przysługuje prawo żądania obniżenia ceny lub prawo odstąpienia od umowy. 
 9. Usługodawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego - Konsumenta. 
 10. Usługodawca obowiązany jest przyjąć od Kupującego - Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. 
 12. Konsument  nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Kupujący - Konsument,, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Usługodawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny Joymile S.A., Wielopole 28/4 , 31 – 072 Kraków, o ile strony nie uzgodnią inaczej

§17

Zgłaszanie reklamacji

 1. Kupujący ma możliwość zgłoszenia reklamacji telefonicznie, faksem, drogą mailową lub pisemnie na adres Joymile S.A., Wielopole 28/4 , 31 – 072 Kraków.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie i w terminie nieprzekraczającym 14 dni od jej otrzymania poinformuje Kupującego o wynikach jej rozpatrzenia.

§18

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie wyrażonej przez Usługobiorcę zgody, jak również w przypadkach przewidzianych przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Usługodawca przetwarza dane osobowe w zgodzie z warunkami technicznymi i przy użyciu środków organizacyjnych, których celem jest uniemożliwienie pozyskania danych osobowych Usługobiorcy przez podmioty nieupoważnione.
 2.  Klient ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych  na jego temat danych osobowych, a także przysługuje mu prawo do sprostowania, uzupełnienia lub skasowania tych danych. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pisemnie z podaniem danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację składającego zapytanie na adres: Joymile S.A., Wielopole 28/4 , 31 – 072 Kraków

§19

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na portalu informacyjnym z możliwością jego pobrania, oraz dostarczany nieodpłatnie w formie elektronicznej Klientowi na każde jego żądanie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 3. W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami umowy pośrednictwa lub umowy sprzedaży, decydujące będą postanowienia Umowy Pośrednictwa lub Umowy Sprzedaży.
 4. Jeśli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną uznane w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa to na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu oraz umów, Strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 6. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 5, Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 5, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych, organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na platformie internetowej, z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie przez Klienta, jednakże umowy zawarte przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 9. Autorskie prawa majątkowe do treści zamieszczonych w portalu internetowym przysługują: Joymile S.A.  z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 28/4, 31-072 Kraków o kapitale zakładowym 100 000 zł w pełni opłaconym, NIP 6762519034REGON 366111397.  Treści te przeznaczone są wyłącznie na użytek platformy internetowej oraz jej Klientów. Korzystanie z treści, materiałów, zdjęć, grafiki, usług może odbywać się wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem i zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, udostępniania, modyfikowania, pobierania, przetwarzania i innego działania poza przeznaczonymi do tego celu usługami oferowanymi przez Usługodawcę, a Klienci  mają prawo, tylko w celach prywatnych, do przeglądania informacji zamieszczonych na platformie, dokonywania ich zapisu w postaci plików tymczasowych oraz drukowania wybranych stron.