Joymile

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

PLATFORMY INTERNETOWEJ “JOYMILE.COM”

Szanowny Użytkowniku,

korzystając z naszych usług powierzasz nam swoje informacje, w tym dane osobowe. Niniejszy dokument pozwoli Ci zrozumieć jakie dane zbieramy, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one wykorzystywane i zabezpieczane przed dostępem osób trzecich. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności, która została stworzona, aby zapewnić Użytkownikom pełną wiedzę w zakresie korzystania z platformy internetowej joymile.com. i sposobu gromadzenia i wykorzystywania przekazywanych nam informacji.

I

Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem platformy internetowej joymile.com (zwana dalej: Platformą) jest Joymile S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielopole 28/4, 31-072 Kraków o kapitale zakładowym 100 000 zł w pełni opłaconym, NIP 6762519034REGON 366111397 (zwana dalej: Administratorem danych).
 2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z korzystaniem z Platformy lub Polityką Prywatności należy kierować do Administratora danych na adres e-mail: kontakt@joymile.com, telefonicznie: 717 166 728 lub na adres: ul. Wielopole 28/4 , 31 – 072 Kraków.

II

Sposób gromadzenia informacji

 1. W wyniku korzystania z Platformy gromadzone są informacje podawane przez Użytkownika (m.in. poprzez skorzystanie z formularza rejestracyjnego) oraz informacje uzyskiwane podczas korzystania z Platformy.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora, podaje w formularzu rejestracyjnym lub w inny sposób wymagane dane, a podanie ich jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Użytkownik przy rejestracji podaje wymagane dane osobowe m.in. imię i nazwisko, e-mail, adres zamieszkania, a także wykorzystywane przez niego hasło, niezbędne do autoryzacji (logowania) i korzystania z pełnego dostępu do Platformy.
 3. Z momentem połączenia się przez Użytkownika z Platformą, w logach systemowych pojawia się informacja o numerze (w tym numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Platformą.
 4. Platforma do swojego działania wykorzystuje pliki typu cookies (pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na dysku komputera Użytkownika Platformy służące zachowaniu parametrów nawigacyjnych Użytkownika i statusu zalogowania). Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy, a nawet uniemożliwić korzystanie z niej. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, a stosowany jest jedynie w celu dostarczania Administratorowi danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z Platformy. Stosowna informacja została zamieszczona na Platformie zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2004.171.1800).

III

Cel i sposób wykorzystania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również na własne cele marketingowe i statystyczne na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych).
 2. Dane gromadzone za pomocą plików typu cookies służą do zwiększenia wygody Użytkowników oraz ogólnej poprawy jakości oferowanych przez nas usług.
 3. Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych, jak również inne dane, które są automatycznie gromadzone, przetwarzane są z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z serwisem Platformy oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika na Platformie. Informacje o charakterze nieosobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych, technicznych, a na ich podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na Platformie, Użytkowników i ich zachowań.
 5. Przed wykorzystaniem danych w innych celu niż cele wskazane w Polityce prywatności, Użytkownik będzie proszony o zezwolenie.

IV

Zabezpieczenie danych

 1. Realizując postanowienia ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Platformy, nowoczesne techniki zabezpieczenia treści, dostępu do treści, Konta, jak i dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
 2. Administrator zapewnia, że dokłada szczególnej staranności, aby zagwarantować prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych, aby korzystanie z Platformy było bezpieczne dla Użytkowników. W serwisie Platformy stosuje się należyte środki techniczne i organizacyjne, zapewniające odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Na platformie stosuje się bezpieczny Certyfikat SSL, a zastosowany algorytm, z kluczem szyfrującym długości 256 bitów zapewnią ochronę Platformy, szyfrowanie i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną, a także uniemożliwia on przejęcie przesyłanej informacji za pośrednictwem zabezpieczonej witryny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres e-mail Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom transportowym w celu dostarczenia towaru. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniach poprzednich informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną udostępnione w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności prowadzonej przez Administratora oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie. Administrator jednocześnie, zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator informuje Użytkowników, iż korzystanie z jego usług wymaga pośrednictwa publicznej sieci Internet, w związku z tym, Administrator zwraca uwagę Użytkowników na to, że korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy witryną Platformy, a Użytkownikiem. Administrator zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z Konta Indywidualnego przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności podczas wyboru hasła dostępu do konta Użytkownika, czy udostępni tą informację osobom trzecim, czy też będzie pozostawał zalogowany do swego Konta pomimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.

V

Uzyskiwanie dostępu do danych oraz ich aktualizacja

 1. Administrator informuje, iż każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 2. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt 1) powyżej należy skontaktować się z Administratorem danych za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na platformie.
 3. Podczas aktualizacji swoich danych osobowych Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, zanim dane zostaną zmienione zgodnie z prośbą Użytkownika.